ADR doradca / towary niebezpieczne odpady / sprawozdania ADR

Sporządzamy roczne sprawozdania ADR.

Kto ma obowiązek wyznaczenia doradcy ADR (DGSA)?

Czy zwolnienie z obowiązku wyznaczenia „doradcy” dotyczy wszystkich uczestników przewozu
towarów niebezpiecznych, wymienionych w rozdziale 1.4.2 ADR, tj.: nadawcy, przewoźnika,
odbiorcy, załadowcy, pakującego, napełniającego, użytkownika kontenera-cysterny/cysterny
przenośnej, rozładowcy, czy też tylko zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy „uczestników
wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych”, czyli tylko przewoźnika?

 

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.

Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

 

 

 
 
 
 
Jednym z kluczowych aspektów jest prawidłowe składowanie i oznakowanie w tym odpadów niebezpiecznych

 


 

 
 
Próżne opakowania / odpady po towarach niebezpiecznych