ADR-DGSA

Towary niebezpieczne ADR/DGSA

 

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie manipulowania, magazynowania, przewozu towarów niebezpiecznych. Dla najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Towary niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz - na podstawie przepisów jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach ADR.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.)

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.

Przedsiębiorca odpowiedzialny jest za wdrożenie wymagań ADR w przedsiębiorstwie. Doradca prowadzi nadzór nad wdrożeniem tych wymagań.

Towary niebezpieczne podlegają także ochronie. Ochrona towarów niebezpiecznych ma na celu niedopuszczenie do ich użycia w zamachach terrorystycznych i w innych działaniach przestępczych wymierzonych przeciwko porządkowi publicznemu.